Podmínky užití

Pravidla a podmínky pro užívání služeb na portálu skym.cz provozující Karlem Marešem, Demlova 30, Brno, 613 00, Tel. 739851211, IČO: 88614727 (dále jen provozovatelem). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají internetové stránky www.skym.cz (dále jen uživatelé). Fungování portálu aktuálně nenaplňuje podstatu živnosti a uvedené IČO je pozastaveno.

Používáním služeb portálu skym.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese www.skym.cz

Provozovatel

Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům, včetně případného zrušení služby bez náhrady.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel a podmínek skym.cz.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.

Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb skym.cz (včetně smazání příspěvků, zrušení či zablokování uživatelského účtu apod.), zejména v případech:

  1. Jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.
  2. Jestliže uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo uživatele.
  3. Jestliže uživatel bude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby.
  4. Jestliže zde budou oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob, přičemž o oprávněnosti důvodů rozhoduje provozovatel skym.cz
  5. Jestliže se uživatel pokusí narušit stabilitu, chod nebo data služeb skym.cz.

Provozovatel nenese opovědnost za případnou škodu, jež vznikne uživateli důsledkem neodehrání smluveného zápasu. V případě, že soupeř nedorazí na zamluvený kurt, nahlaste prosím tuto skutečnost na recepci sportoviště a následně kontaktujte provozovatele.

Uživatel

Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb serveru skym.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

Uživatel je povinen užívat předměty duševního vlastnictví (zejména autorská díla) nebo s nimi jinak nakládat vždy v souladu s právy oprávněných osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.

Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly respektovat osobnostní práva. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.

Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službě skym.cz, zejména e-mail a heslo, v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. V případě ztráty či jiného ohrožené důvěrnosti identifikačních údajů je uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že se jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji je jednáním uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

V případě, že je uživatel mladší 18 let vyzván k individuálnímu zápasu, musí být na sportoviště doprovázen osobou starší 18 let.

Rezervace a nakládání s kredity

Uživatel se zavazuje k seznámení se a dodržování provozních řádů všech partnerů u kterých si vytvoří rezervaci.

Uživatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím osobám, především pak partnerům, u kterých si vytvořil prostřednictvím portálu sKým.cz rezervaci. Tyto údaje budou použity k informování uživatele o nepředvídatelných situacích.

Uživatel se zavazuje uhradit plnou cenu kurtu bez jakýchkoliv slev, jestliže nepřišel na zápas u jehož výzvy byla vybrána možnost rezervace “přes sKým.cz” a to i tehdy, má-li nárok na studentskou slevu.

Nákup kreditu

Uživatel má možnost zakoupit kredit, který dále použije při rezervaci kurtů partnerských sportovišt nebo registraci do turnaje. Cena i hodnota jednoho kreditu odpovídá částce 1 Kč.

Uživatel má možnost zakoupit kredit platbou na bankovní účet: 2900234928 / 2010. Pro identifikaci uživatele je nutné udat variabilní symbol, který uživatel zjistí na adrese: http://badminton.skym.cz/profil/dobit-kredit.

Uživatel má možnost nákup kreditů realizovat také pomocí platební brány GoPay, která nabízí několik způsobů online plateb.

Vrácení kreditu

Kredity mají neomezenou dobu spotřeby a mohou být kdykoliv převedeny zpět na CZK a odeslány na bankovní účet.

Pro zaslání zůstatku kreditu zpět na bankovní účet napíše uživatel zprávu z emailové adresy, uvedené na svém profilu, na adresu info@skym.cz s žádostí o zaslání kreditu. Žádost o zaslání kreditu musí obsahovat částku kreditu, která má být převedena a v případě nabití kreditu prostřednictvím platební brány GoPay také číslo bankovního účtu, na který bude částka převedena.

V případě nabití kreditu prostřednictvím bankovního převodu budou peněžní prostředky zaslány na tentýž bankovní účet, ze kterého byly přijaty.

V případě nabití kreditu prostřednictvím platební brány GoPay budou peněžní prostředky zaslány na bankovní účet uvedený v žádosti o výběr kreditu.

Po přijetí žádosti o vrácení kreditu vás budeme do 5 pracovních dnů kontaktovat.

V případě, že uživatel nabyde kredity neoprávněnou cestou, budou mu tyto kredity odebrány.

Reklamační řád

Uživatel může podávat stížnosti či reklamace provozovateli.

Reklamace je podávána prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@skym.cz. 

Provozovatel reklamace prošetří a nejpozději do 30 pracovních dnů od jejich podání (doručení) oznámí stěžovateli výsledek.

Reklamace musí vždy obsahovat Vaše jméno, příjmení a co nejpřesnější popis reklamovaných skutečností a okolností, za kterých k nim došlo.

Obchodní sdělení

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb, a to i prostřednictvím zpracovatele, jakékoli e-mailové zprávy nebo jiná sdělení, obsahující zejména informace o novinkách, které daná služba nabízí.

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky.

Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů provozovatelem služby pro rozvoj a provoz služby.

V případě, že v rámci konkrétní služby poskytne uživatel provozovateli osobní údaje, dává tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas s jejich elektronickým zpracováním a užitím pro potřeby poskytování dané služby. Tento souhlas uděluje uživatel po dobu registrace uživatelského účtu. Uživatel má právo písemně zpracování údajů za účelem nabízení obchodu a služeb odmítnout.

Poučení

Vkládání osobních údajů a fotografií v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům.